آرشیو سرویس شهر
اصفهان؛ میزبان شایسته مسافران نوروزی
15:23 - چهارشنبه
اهم اقدامات شهرداری در نوروز 1403 چه بود؟

اصفهان؛ میزبان شایسته مسافران نوروزی

اصفهان در نوروز 1403 میزبان شایسته‌ای برای مسافران نوروزی بود و سنگ تمام گذاشت. در این راستا، اقدامات شهرداری اصفهان به‌عنوان یکی از نهادهای پرکار بر این گفته صحه می‌گذارد؛ چنانکه نقش مؤثر این نهاد مردمی در همه سال‌ها و به‌خصوص در ایام نوروز بر کسی پوشیده نیست.

اصفهان؛ میزبان شایسته‌ای برای مسافران نوروزی
12:48 - چهارشنبه
اهم اقدامات شهرداری در نوروز 1403 چه بود؟

اصفهان؛ میزبان شایسته‌ای برای مسافران نوروزی

اصفهان در نوروز 1403 میزبان شایسته‌ای برای مسافران نوروزی بود و سنگ تمام گذاشت. در این راستا، اقدامات شهرداری اصفهان به‌عنوان یکی از نهادهای پرکار بر این گفته صحه می‌گذارد؛ چنانکه نقش مؤثر این نهاد مردمی در همه سال‌ها و به‌خصوص در ایام نوروز بر کسی پوشیده نیست.