تاریخ انتشار: 18:33 - چهارشنبه 1402/04/28

ورزش اصفهان در مسیر پاراالمپیک

کسب هم‌زمان دو سهمیه پاراالمپیک پاریس را باید ورود جدی ورزش اصفهان به این رویداد بزرگ دانست

تاریخ انتشار: 18:33 - چهارشنبه 1402/04/28