تاریخ انتشار: 20:42 - دوشنبه 1402/08/1

سریال «فرونشست» | مسجد سید

فصل اول | قسمت اول: مسجد سید
تیر فرونشست زمین، بالاخره به پیکر ابنیه تاریخی اصفهان رسید و آن‌ها هم از گزند این پدیده در امان نماندند.
در این قسمت از سریال «فرونشست» همراه بهرام نادی عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان شدیم تا اثرات این پدیده را در مسجد سید اصفهان مشاهده کنیم.

تاریخ انتشار: 20:42 - دوشنبه 1402/08/1