انتخاب خواهر‌خوانده‌های اصفهان بر اساس اشتراک‌های فرهنگی

متأسفانه با وجود برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی، اصفهان نتوانسته است از بستر خواهرخواندگی برای توسعه گردشگری خود استفاده کند؛ شرایطی که به محدودیت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی اصفهان با شهرهای خواهرخوانده‌اش نیز برمی‌گردد؛ درواقع تنها نمی‌توان بر مبنای برخی ظرفیت‌های تاریخی خواهرخوانده‌ای برای اصفهان انتخاب کرد.

انتخاب خواهر‌خوانده‌های اصفهان بر اساس اشتراک‌های فرهنگی - اصفهان زیبا

به گزارش اصفهان زیبا؛ متأسفانه با وجود برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی، اصفهان نتوانسته است از بستر خواهرخواندگی برای توسعه گردشگری خود استفاده کند؛ شرایطی که به محدودیت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی اصفهان با شهرهای خواهرخوانده‌اش نیز برمی‌گردد؛ درواقع تنها نمی‌توان بر مبنای برخی ظرفیت‌های تاریخی خواهرخوانده‌ای برای اصفهان انتخاب کرد.

شهرها برای خواهرخوانده‌شدن به مشترکات بسیاری در حوزه فرهنگی نیاز دارند؛ برای مثال، بارسلون در اسپانیا که از خواهرخوانده‌های اصفهان است، دارای فرهنگ بسیار متفاوتی از اصفهان است و نمی‌توان چندان روی برنامه‌های فرهنگی مشترک با این شهر حساب باز کرد؛ همچنین هاوانا در کوبا از دیگر شهرهای خواهرخوانده‌ اصفهان، اشتراک‌های فرهنگی قابل‌مقایسه‌ای با اصفهان ندارد.

برخی خواهرخوانده‌های اصفهان همچون کویت اصولا به صنعت گردشگری و تقویت آن بها نمی‌دهند و اولویت آن‌ها گردشگری نیست. به نظر می‌آید انتخاب برخی از خواهرخوانده‌های اصفهان با هدف تقویت صنعت گردشگری صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو انتظار کارکرد گردشگری داشتن از آن‌ها چندان واقع‌بینانه نیست و نباید به تعامل افزاینده با آن‌ها امیدوار بود.

ازطرفی روابط سیاسی بین کشورهای شهرهای خواهرخوانده اصفهان نیز در تعامل‌های بین شهرها مؤثر است. برخی شهرهای خواهرخوانده همچون یاش در رومانی دارای تنش و بحران‌های داخلی هستند که این فضا می‌تواند روابط خواهرخواندگی را به‌سمت دلخواه نبرد. برای توسعه گردشگری در بستر روابط خواهرخواندگی در ابتدا باید مشخص شود که اصولا چه نیتی برای توسعه گردشگری نزد متولیان امر و صاحبان نفوذ شهری وجود دارد؛ دوم اینکه، فعالان حوزه گردشگری در تبادل هیئت‌ها میان شهرهای خواهرخوانده باید حضور پررنگی داشته باشند.

هیئت‌ها نباید منحصر به حضور مقامات دولتی باشند؛ سوم اینکه، برای هر یک از شهرهای خواهرخوانده اصفهان برنامه مشخص بازاریابی با توجه به اقتضاهای آن شهر تدوین شده تا معلوم شود چه فاکتورهایی برای جذب مخاطب از بازار مذکور موردنیاز است؛ برنامه‌هایی که باید با مشارکت فعال بخش خصوصی به اجرا گذاشته شود.