تفاوت‌های بودجه 1402 با بودجه امسال

بودجه شهرداری اصفهان در سال 1402 حدود 63 درصد افزایش یافته است. بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری اصفهان نیز در سال آینده حدود 73 درصد افزایشی شده است.

بودجه شهرداری اصفهان در سال 1402 حدود 63 درصد افزایش یافته است. بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری اصفهان نیز در سال آینده حدود 73 درصد افزایشی شده است. منابع بودجه شهرداری اصفهان در سال آینده در بخش واگذاری دارایی‌های مالی 15 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 11درصد و در بخش درآمدهای عمومی و اختصاصی نیز 74 درصد افزایش یافته است.

مصارف بودجه شهرداری اصفهان نیز در سال آینده در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 65 درصد رشد در بخش تملک داریی های مالی 6 درصد رشد و در بخش اعتبارات هزینه‌ای 29 درصد افزایش یافته است. در بین حوزه‌های متولی در سال 1402 بودجه بخش معاونت حمل‌ونقل و ترافیک در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشترین سهم بودجه یعنی 39 درصد را به خود اختصاص داده است. بودجه این بخش در سال آینده معادل با 7429 میلیارد تومان است.

بودجه معاونت خدمات شهری نیز در سال آینده 3891 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که پس از بخش حمل و نقل و ترافیک بیشترین سهم بودجه را دارد. بودجه بخش معاونت مالی و اقتصادی نیز 2382 میلیارد تومان در سال آینده است که 13 درصد سهم کیک بودجه را به خود اختصاص داده.

سهم بخش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی نیز از کیک بودجه شهرداری اصفهان 12 درصد و بودجه این بخش 2251 میلیارد تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. بودجه بخش فرهنگی‌، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز معادل با 1798 میلیارد تومان بوده که این بخش 9 درصد سهم بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است.

بودجه بخش معاونت عمران شهری نیز 468 میلیارد تومان، یعنی 2 درصد از کیک بودجه را شامل می‌شود. در این میان حوزه شهردار کمترین سهم بودجه، یعنی یک درصد را به خود اختصاص داده است. میزان بودجه حوزه شهردار در سال آینده 210 میلیارد تومان است.

تعریف ابرپروژه‌های تفریحی، فرهنگی و گردشگری در بودجه

مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره تفاوت‌های بودجه سال 1402 با بودجه سال گذشته به اصفهان‌زیبا می‌گوید: یکی از ویژگی‌های بودجه 1402 شهرداری اصفهان رشد بودجه نسبت به سال گذشته است. در واقع بودجه 1402 معادل 63 درصد افزایش یافته است. در گذشته روال به این صورت بود که طراحی‌های بودجه طی همان سال انجام می‌ش. ولی حدود 70 درصد طراحی پروژه‌های بودجه سال آینده در سال جاری انجام شده است.

مهدی آصالح تصریح می‌کند: یکی دیگر از تفاوت‌های بودجه 1402 درمقایسه با بودجه سال گذشته تعریف ابرپروژه های تفریحی، فرهنگی و گردشگری است. درواقع در سال 1402 اتفاقات خوبی برای پروژه‌های فرهنگی در حوزه گردشگری و تفریحی در سطح شهر خواهد افتاد.

او اذعان می‌کند: ویژگی مهم دیگر در بودجه 1402 کاهش سهم درآمدهای ساختمانی است. در بودجه سال آینده وابستگی به درآمدهای ساختمانی کاهش یافته و حدود 70درصد منابع بودجه از درآمدهای غیرساختمانی تأمین می‌شود که طی چند وقت اخیر رشد خوبی داشته است.

افزایش 76 درصدی سهم بودجه در حوزه مشارکت‌ها

مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان عنوان می‌کند: یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه 1402 افزایش 76 درصدی سهم بودجه در حوزه مشارکت‌ها در مقایسه با سال گذشته است که نوید خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در بودجه سال آینده است. ضمن اینکه بودجه حمل‌ونقل نیز امسال رشد خوبی داشته و به 7هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است.

رشد 86 درصدی بودجه خدمات‌رسانی شهری

آصالح خاطرنشان می‌کند: بودجه 1402 در حوزه خدمات‌رسانی شهری، زیباسازی فضای سبز، پساب و آب‌رسانی رشد 86 درصدی داشته؛ ضمن اینکه در بودجه سال آینده به پروژه‌های محله‌محوری نیز 600 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است. درواقع نزدیک به 40 محله در سطح شهر وجود دارد که باید توجه بیشتری به این محله‌ها شود تا برنامه‌های عمرانی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در آن‌ها برگزار شود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اذعان می‌کند: بیشترین بودجه شهرداری اصفهان در سال آینده به ترتیب به بخش‌های ترافیک، خدمات شهری، مالی و اقتصادی، برنامه‌ریزی شهری، روابط عمومی و فرهنگی و حوزه شهردار اختصاص یافته است.

راهبردهای بودجه شهرداری در سال آینده

تقویت حمل‌ونقل عمومی، افزایش ایمنی، برقراری تعادل و تناسب در زیرساخت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری، بهبود کیفیت محیط زندگی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی شهری، توسعه‌زیرساخت‌های الکترونیک در ارائه خدمات شهری با رویکرد ایجاد و توسعه شهر هوشمند، ارتقای کیفی سرمایه‌های انسانی، فرایندها و فرهنگ سازمانی در راستای بهره‌وری سرمایه‌های سازمانی، بازیابی هویت تمدنی و اصالت‌بخشی در فرایندهای بازآفرینی شهری، محرومیت‌زدایی از بافت های ناکارآمد مناسبت‌سازی شهری باتوجه به اصول شهرسازی اسلامی، ارتقای تاب‌آوری شهری، بسترسازی و توسعه زیست‌بوم کارآفرینی و فن‌آفرینی گسترش کسب وکار دانش‌بنیان در شهر، ارتقای بهره‌وری و دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمانی و افزایش خوداتکایی و درآمدهای پایدار با  اولویت‌دهی سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی، افزایش سرزندگی فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مشارکت‌جویی شهروندان و عدالت‌محوری و برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت مبتنی بر رویکرد آینده‌نگری، مشارکت و هم‌افزایی از راهبردهای بودجه شهرداری اصفهان در سال آینده به‌شمار می‌روند.