ابوالفضل قربانی

ابوالفضل قربانی

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان

آرشیو مطالب منتشر شده
تصویب برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از سوی شورای شهر
دوشنبه 1403/02/10

تصویب برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از سوی شورای شهر

در تمام هفته‌ها جلسه برگزار و در موضوعات متعدد حوزه حمل‌ونقل ورود کرده و در این راستا بازدیدهای مختلفی در حوزه مسئولیت خود از مجموعه‌های ذی‌ربط انجام شده است.