مائده رئوفی

مائده رئوفی

ویراستار

کارشناس دبیری زبان و ادبیات فارسی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، سابقه همکاری با انتشارات مختلف اصفهان و ویرایش کتب و تولید محتوای گروه صنعتی انتخاب، روزنامه نسل فردا، روزنامه اصفهان زیبا و ویژه‌نامه‌های شهرداری اصفهان.