ورزش اصفهان پا‌در‌هواست!

گـمانـه زنـیهــا در خصــوص انــتــخاب مدیرکل جدید ورزش و جوانان اسـتان که بـه مـوازات تغییـر دولـت مطـر ح شـده بود، پس از دیدار سـید رضا مرتضوی، اسـتاندار اصفهان بـا حمید سـجادی، وزیـر ورزش و جوانـان قـوت گرفـت و اخبـار غیررسـمی از حضور جواد محمدی، گزینه پیشـنهادی اسـتانداری اصفهـان بـرای تصـدی ایـن مسـئولیت در این جلسـه […]

تاریخ انتشار: 18:27 - دوشنبه 1401/01/29
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
no image
گـمانـه زنـیهــا در خصــوص انــتــخاب مدیرکل جدید ورزش و جوانان اسـتان که بـه مـوازات تغییـر دولـت مطـر ح شـده بود، پس از دیدار سـید رضا مرتضوی، اسـتاندار اصفهان بـا حمید سـجادی، وزیـر ورزش و جوانـان قـوت گرفـت و اخبـار غیررسـمی از حضور جواد محمدی، گزینه پیشـنهادی اسـتانداری اصفهـان بـرای تصـدی ایـن مسـئولیت در این جلسـه حکایت داشـت؛ امـا در عکسهـای منتشرشـده از ایـن جلسـه و در کادری کـه انتخـاب شـده بود، اثـری از گزینـه مدیرکلـی دیـده نمیشـد. در آن مقطـع علاوه بـر محمـدی، مجیـد رحیمـی زاده و رحمـان رئیسـی نیـز بـه عنـوان دیگـر گزینههایـی مطـر ح بودنـد که نـام آنهـا بـرای جانشـینی سـید محمد طباطبایـی در مجامـع ورزشـی و رسـانهای مطـر ح بودنـد کـه البتـه از ایـن جمـع، مدیرعامل سـابق باشـگاه ذوب آهن مورد وثـوق اسـتاندار و نزدیکتریـن فـرد بـه صندلـی مدیرکلـی بـود. محمـدی کـه در مقطعـی از آمـوزش و پـرورش بـه اداره ورزش و جوانـان انتقالـی گرفتـه بـود، تجربـه پنـج سـال سـابقه ریاسـت اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان خمینیشـهر را داشـت؛ اما شـناخت بیشتر جامعـه ورزش از او بیشـتر بـه واسـطه مدیرعاملـی در باشـگاه بـزرگ اصفهانـی بـوده کـه در دو مقطـع ایـن مسـئولیت را عهـده دار بـود. برخلاف اینکـه تصـور میشـد بـه فاصلـه کوتاهی پس از دیدار استاندار با وزیر دونده ورزش تغییرات در ادارهکل عملیاتی شود، تا کنـون ایـن اتفـاق ر خ نـداده و برخـی شـنیدهها حا کـی از آن بـود کـه حمیـد سـجادی موافـق گزینـه پیشـنهادی سـید رضـا مرتضـوی نبـوده و در مجامـع ورزشـی اسـامی افـراد دیگـری بـرای تصـدی ایـن مسـئولیت مطـرح شـد کـه نفراتـی چـون محمد سلطان حسـینی و علیرضا امینازاد مدیـرکل سـابق ورزش و جوانـان و وحیـد رجبی، مدیرعامل سـابق باشگاه مقاومت از آن جملـه بودنـد. فراینـد انتخـاب مدیـرکل آینـده ورزش و جوانـان اسـتان طـی ماههـای گذشـته در حالـی در جریـان بـود کـه فشـار منتقـدان و مخالفـان بـرای جابه جایـی در اداره ورزش و جوانـان اسـتان بـاال گرفتـه و بـه حواشـی پیرامونـی ادارهکل دامـن زده بـود کـه اوج آن را میتـوان در وا کنشهـا بـه برکنـاری سرپرسـت هیئـت موتورسـواری و اتومبیلرانـی اسـتان و ماجـرای تابوتکشـی در مقابـل سـاختمان اداره ورزش و جوانـان عنـوان کـرد. ایـن رونـد در سـال جدیـد نیـز ادامه داشـته تـا جایـی کـه طـی چنـد هفتـه اخیـر، اداره ورزش و جوانـان را ناچـار بـه صـدور بیانیـه در مقـام پاسـخگویی بـه اتهامـات وارده کرده اسـت؛ امـا ادبیات بیانیه آخر نشـانگر به سیم آخر زدن طباطبایی است و نشان میدهـد او کمتـر امیـدی بـرای حفـظ مسـئولیت و بقـا نـدارد. در پایـان ایـن بیانیـه که خطـاب تنـدی در قبال یکـی از نمایندگان مـردم اصفهان در مجلس شـورای اسلامی دارد، آمده است: »در پایـان بـا توجـه به تشـخیص اسـتاندار محتـرم و قائل شـدن حـق قانونـی بـرای ایشـان در مقـام عالـی دولـت خدمتگـزار در اسـتان اصفهـان بـرای انتخـاب نفـر جایگزین بـرای اداره کل ورزش و جوانان، بارهـا در دیـدار بـا ایشـان عـرض کـردهام کـه انتخـاب مدیـران اجرایـی توسـط حضرتعالـی حق مسـلم اسـت و بنـده نیز با کمال احترام تابع تصمیم جنابعالی و وزیر محترم ورزش و جوانان خواهم بود و بـرای سـربلندی روزافزون جوانـان برومند و قهرمـان ایـن اسـتان آرزوی موفقیـت دارم و تـا روز آخـری کـه در ایـن مسـئولیت در خدمت جامعه ورزش و جوانان اسـتان قهرمانپـرور اصفهـان باشـم، تکالیـف قانونـی خـود را انجـام میدهـم و تلاش خود را در راسـتای تحقق اهداف سازمانی و اعتلای ورزش دیـار پهلوانپـرور و زرخیز نصـف جهـان مصـروف خواهـم داشـت.« از اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان خبـر میرسد مدیرکل ورزش و جوانان در جریان سـفری کـه بـه تهـران داشـته، در دیـدار بـا وزیـر ورزش و جوانـان اسـتعفایش را بـه حمیـد سـجادی اعلام کـرده اسـت؛ امـا تـا لحظه زیرچاپ رفتن روزنامه، خبر موثقی در ایـن خصـوص منتشـر نشـد. بـا توجـه بـه بالاگرفتـن حاشـیه ها و عـدم تمرکـز تیـم مدیریتـی ورزش اسـتان درخصـوص مسـئولیت محوله به واسـطه اینکـه تکلیفشـان بـرای مانـدن یـا رفتـن را نمیداننـد، بایـد رونـد معرفـی متولـی ورزش اسـتان شـتاب بگیـرد و اسـتاندار اصفهـان و نماینـدگان مجلـس هـر چـه زودتـر بـرای انتخـاب گزینـهای بـه اجمـاع نظـر برسـند؛ زیـرا تعلـل بیـش از ایـن بـه صلاح ورزش نصـف جهـان نیسـت؛ البتـه در ایـن وضعیـت انتخـاب سرپرسـت موقـت هـم بـه صلاح نیسـت و بـه بـی ثباتـی در سیسـتم ورزش اسـتان دامـن خواهد زد.فرصـت زیادی تا زمـان برگزاری بازیهـای آسـیایی هانگـژو باقـی نمانـده و نتیجـه بهدسـتآمده در ایـن رویـداد آسـیایی سـنگ محکـی بـرای عملکـرد ورزش استانها در دوره چهارساله گذشته خواهد بـود و ادامـه وضعیـت فعلی مانـع از رسـیدگی الزم بـه وضعیـت ورزشـکاران و فراهمکـردن شـرایط آمادهسـازی جهـت نتیجه گیـری مطلـوب خواهـد شـد. از طرف دیگر پـس از دو سـال و چند ماهی کـه ورزش کشـور و اسـتان بـا پدیـده کرونـا و تعطیالت ناشـی از آن مواجه بوده، امسال تقریبا وضعیت به شـرایط عادی بازگشـته و بایـد بـرای از سـرگرفتن فعالیـت ادارات ورزش و جوانـان شهرسـتانی، هیئت های ورزشـی و باشـگاهها نقشـه راهـی ترسـیم شـود که قطعا بـا وضعیت بالتکلیـف فعلی چنیـن انتظـاری دور از ذهـن اسـت.
  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا