آرشیو سرویس آیینه
NONE
11:09 - دوشنبه

آیینه شهر ما

من سفارش می‌کنم که کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد را فراموش نکنید. مطالعه کنید و سخنی که متناسب با نیاز آن جوانی است که آنجا حضور پیدا می‌کند، فراهم کنید. مطالعه کنید.» همین توصیه‌های رهبر انقلاب است که اهالی مسجدالزهرای اصفهان را به تأسیس «مرکز فرهنگی آینه» وامی‌دارد.