آرشیو سرویس اتاق
کمد دیواری، اتاق تو
12:24 - یکشنبه

کمد دیواری، اتاق تو

مامان، اتاق رو که خریدید، صورتی رنگش کنیم. مامان، باشه؟ مامان، بگو باشه دیگه! -باشه. برای خاطرِ دل دخترِ قشنگم، باشه.