آرشیو سرویس مردمی
اجرای طرح مردمی‌سازی حکمرانی
13:47 - دوشنبه

اجرای طرح مردمی‌سازی حکمرانی

طرح مردمی‌سازی حکمرانی که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و طی اعلام‌نظر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 24 مهرماه به تصویب کمیسیون اقتصادی حقوقی گردشگری رسید، در صحن علنی ارائه شد.