بایگانی برچسب کودکان جنگ
NONE
09:19 - 2 تیر 1400

روایت‌هایی از ویدئوآرتیست و آلمن

فرشته عالمشاه متولد 1355 است که تا پایان دوران دبیرستان در شهر دزفول بود و از هجده‌سالگی در اصفهان ساکن شد. او که هنـــر را از زادگاهـــش با نـــقـــاشی آغاز کرد، در ادامه به هنرهای مفهومی و ویدئوآرت روی آورد و آثار خود را در سه حوزه محیط‌زیست، کودکان جنگ و زنان متمرکز ســـاخــت. عــالــمــشــاه صــاحــب‌امتیاز و مــدیــرمــسئــول سایــت ویدئوآرتیست و همچنین مدیر و مؤسس هنرمند سرای آلمن است.