تاریخ انتشار: 21:22 - سه شنبه 1402/07/25

به افتخار سمرقند؛ خواهرشهر قریب اصفهان

سمرقند، شهر خواهرخوانده اصفهان، میزبان بیست و پنجمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری است.

تاریخ انتشار: 21:22 - سه شنبه 1402/07/25