تاریخ انتشار: 17:03 - پنجشنبه 1402/09/2

خروج نیروگاه از اصفهان؟!

مالک نیروگاه شهید منتظری کاملا آماده است تا نیروگاه به جاده نائین منتقل شود.

تاریخ انتشار: 17:03 - پنجشنبه 1402/09/2