تاریخ انتشار: 14:14 - شنبه 1402/09/18

انبار توحید؛ ستاد پشتیبانی کمک های مردمی

موقعیت مکانی: پل فلزی، ابتدای خیابان دکتر بهشتی
راوی: حسین صوفیان؛ رزمنده و کارمند جهاد

تاریخ انتشار: 14:14 - شنبه 1402/09/18