تاریخ انتشار: 13:16 - دوشنبه 1402/08/8

مانور اضطراری فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

تمرین کامل طرح اضطراری امروز با صدا در آمدن آژیر وضعیت اضطراری از طرف برج مراقبت پرواز در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان برگزار گردید .

تاریخ انتشار: 13:16 - دوشنبه 1402/08/8