تاریخ انتشار: 17:56 - دوشنبه 1402/08/29

باران پاییزی نصف جهان

با ورود سامانه بارشی به شهر اصفهان و بارش باران، چهره شهر رویایی شد…

تاریخ انتشار: 17:56 - دوشنبه 1402/08/29