تاریخ انتشار: 13:30 - شنبه 1402/09/18

گاهی بیش از 2500 نیروی داوطلب برای آموزش نظامی داشتیم!

موقعیت مکانی:
خیابان شهدای صفه، روبه‌روی بیمارستان الزهرا (پادگان 15خرداد)
کنارگذر اتوبان دستجردی، روبه‌روی ترمینال صفه (پادگان غدیر)
راوی: سردار محمدرضا مرتضوی، مربی دوره‌های آموزش نظامی در سال‌های جنگ

تاریخ انتشار: 13:30 - شنبه 1402/09/18