آرشیو سرویس باستان شناسی
مسجد جامع اصفهان گنجینه کتیبه‌ها
11:38 - چهارشنبه

مسجد جامع اصفهان گنجینه کتیبه‌ها

دانش کتیبه‌شناسی از جمله علومی است که در حوزه باستان شناسی قرار می‌گیرد و به نوشته‌ای اطلاق می‌شود که بر روی سنگ در حاشیه سردر ساختمان یا گوشه‌های پارچه‌های خاص سفره و بیرق یا بر صفحه‌های کتاب نگارش می‌یابد.