آرشیو سرویس هوشمندسازی پسماند
ایجاد سیستم هوشمندسازی تحویل پسماند
12:32 - دوشنبه
برخی از خانواده‌ها در اصفهان سرتیم آموزش تفکیک زباله هستند:

ایجاد سیستم هوشمندسازی تحویل پسماند

اگرچه گاهی در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر چهره نازیبای شیرابه‌های زباله را می‌بینیم، خانواده‌هایی هم هستند که آگاهانه زباله‌های تر و خشک را تفکیک می‌کنند تا به چرخه طبیعت بازگردد.