آرشیو سرویس مجله پنالتی
صادرات نامرئی  برای ورزش اصفهان
15:32 - 7 اردیبهشت 1402

صادرات نامرئی برای ورزش اصفهان

صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها چنان جایگاه ویژهای دارد که اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نامیده‌اند.

تا پای جان برای ایران
13:16 - 29 آبان 1401

تا پای جان برای ایران

ویژه نامه پنالتی

پنالتی
15:26 - 17 اردیبهشت 1397

پنالتی

پنالتی