آرشیو سرویس اردوگاه
عروس اردوگاه
09:25 - 3 اسفند 1402

عروس اردوگاه

الیاس دندان‌هایش را روی هم فشار داد تا بغضـی را که سد راه گلویش شده بود، خفه کند. دست گذاشته بود به دستگیره در و می‌خواست برود.