آرشیو سرویس عدالت آموزش
بادکنک عدالت آموزشی
10:56 - 13 اسفند 1402
هزینه‌های متعدد ثبت‌نام دانشگاه چه پیامدهایی دارد؟

بادکنک عدالت آموزشی

تحقق عدالت از شعارها و اهداف اجتماعی حاکم در جوامع بشری است که همواره موردتوجه مردم و دولتمردان مختلف بوده است.