آرشیو سرویس مدرنیزاسیون اجتماعی
توسعه به توان شهر
08:37 - چهارشنبه
اولین زنگ خطر برای اصفهان در برنامه سوم توسعه به صدا در‌آمد:

توسعه به توان شهر

برنامه سوم بر اساس ضرورت‌ها و چالش‌های اساسی کشور در سال‌های آتی برنامه نظیر جوانی، افزایش سطح اشتغال، افزایش میزان رشد اقتصادی، کاهش تصدی‌های دولت، خصوصی‌سازی، توسعه منابع انسانی و همچنین توسعه فناوری و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور تدوین شد.