آرشیو سرویس ائمه(ع)
دولتمردان شیعه در دستگاه خلافت عباسی
14:36 - 8 بهمن 1401

دولتمردان شیعه در دستگاه خلافت عباسی

تاریخ اسلام بی‌هیچ تردیدی مدیون فعالیت سیاسی شیعه است و بدون توجه به نقش این فرقه مذهبی، فهم درست تاریخ سیاسی اسلام ناممکن می‌ماند. شیعه در دو دوره تاریخی خویش به فعالیت پرداخته است.