آرشیو سرویس حمله‌های آسم
پیشگیری از حمله‌های آسم
09:17 - 19 فروردین 1403

پیشگیری از حمله‌های آسم

آسم، شایع‌ترین بیماری مزمن به‌خصوص در کودکان است و در برخی موارد می‌تواند فرد را بسیار اذیت کند، از همین رو مهدیه اسحاقیان، کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شماره دو اصفهان توضیحی در این رابطه ارائه داده است.