آرشیو سرویس داوود ندیم
خواهرخواندگی‌ زمینه‌ساز جذب سرمایه خارجی
18:32 - 4 اردیبهشت 1403

خواهرخواندگی‌ زمینه‌ساز جذب سرمایه خارجی

از مجموع 188 طرح توسعه و پیشرفت شهرها، شش طرح آن‌ها مربوط به مسائل و ارتباطات خارجی است و ازجمله ارتباطات خارجی از طریق نهادهای شهری، روابط در قالب قراردادهای خواهرخواندگی است.