آرشیو سرویس زندکرمانی
وقت مبارز ساختن، نه وقت مبارزه
14:16 - 19 اردیبهشت 1403

وقت مبارز ساختن، نه وقت مبارزه

وقتی از اصفهان بین دو انقلاب صحبت می‌کنیم، مشخصا منظورمان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است. دو مقطع از زمان که حرارت و پویایی شهر و مردمانش به اوج خود می‌رسد.