آرشیو سرویس نظریات
کلیشه‌های وارداتی!
09:51 - 8 اردیبهشت 1403
نگاهی به نظریه های گوناگون درباره خلقیات اصفهانی

کلیشه‌های وارداتی!

خلقیات اجتماعی یا اخلاق اجتماعی نه‌فقط در مورد مردم اصفهان بلکه در رابطه با مردم ایران به نظریه‌ها و تحلیل‌ها و تدوین‌هایی برمی‌گردد که اگر آن‌ها را به این نظریه‌ها ارجاع دهیم، خواهیم دید …