آرشیو سرویس توسعه انسانی
آرزوهای بربادرفته
09:27 - شنبه
در طول برنامه پنجم توسعه حاشیه‌نشینی در استان اصفهان بیشتر شد:

آرزوهای بربادرفته

برنامه پنجم توسعه که با فصل مربوط به الگوی اسلامی‌ایرانی توسعه شروع شد، نتوانست به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. مهم‌ترین اتفاق‌هایی که در سال‌های اجرای برنامه پنجم در اصفهان رخ ‌داده است، نشان از این دارد که روی مخرب توسعه به‌تدریج در حال آشکارشدن است.

برنامه چهارم و رؤیای توسعه‌مندی
09:46 - شنبه
در طول برنامه چهارم توسعه، زاینده‌رود جریان دائمی خود را از دست داد:

برنامه چهارم و رؤیای توسعه‌مندی

تفاوت بین اهداف برنامه چهارم و آنچه در عرصه عمل اجرا شد، نشان از این دارد که در همه برنامه‌های اجراشده، بین آنچه سیاست‌گذاران به ذهن می‌آورند و تخیل می‌کنند و آنچه اجرا می‌شود، فاصله‌ای وجود دارد که پرشدن آن نیازمند زمانی است که تقریبا دیگر وجود ندارد.