آرشیو سرویس زمان‌بندی
برندسازی و زمان‌بندی رویدادهای گردشگری ایراد دارد!
13:18 - 6 فروردین 1403
جذب گردشگر خارجی بیش از هر چیز نیازمند برنامه‌ریزی برای برندسازی ظرفیت‌های گردشگری شهر است

برندسازی و زمان‌بندی رویدادهای گردشگری ایراد دارد!

برندسازی روی ظرفیت‌های گردشگری اصفهان، برگزاری رویدادهای گردشگری باکیفیت و فراهم‌سازی بسترهایی برای جذب گردشگران خارجی، موضوعی است که در رونق گردشگری اصفهان دخیل‌اند.