آرشیو سرویس سردار جواد استکی
حاج‌ علی یک مستشار عالی‌رتبه بود
13:18 - 25 فروردین 1403

حاج‌ علی یک مستشار عالی‌رتبه بود

سردار شهید زاهدی به نام کوچک «حاج علی» معروف بود؛ اما در شناسنامه نامش «محمدرضا» بود و کسی او را به نام «محمدرضا» نمی‌شناخت.