آرشیو سرویس نمایشگاه بین المللی
تبلیغات فراگیر؛ حلقه مفقوده دیپلماسی شهری
09:38 - 7 اسفند 1402
در بستر هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ‌گردشگری و صنایع وابسته تهران ،چالش‌های تعاملات بین‌المللی اصفهان بررسی شد

تبلیغات فراگیر؛ حلقه مفقوده دیپلماسی شهری

تاکنون تعاریف مختلفی درباره مفهوم «دیپلماسی شهری» ارائه شده است؛ با این حال اغلب تحلیلگران و اندیشمندان اجماع نظر دارند که دیپلماسی شهری، جنسی از ارتباط در حوزه بین‌المللی ورای روابط رسمی دولت‌هاست که نقطه محوری آن پیونددادن ملت‌ها به یکدیگر است (تابعی از دیپلماسی عمومی است).

رونمایی از نقشه چینی اصفهان در تهران
09:13 - 26 بهمن 1402
مهم‌ترین رویداد سالانه گردشگری ایران به خانه هفدهم رسید

رونمایی از نقشه چینی اصفهان در تهران

اصفهان امسال با رونمایی از نقشه گردشگری چینی و برگزاری نشست معرفی تخت فولاد با سخنرانی احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران، در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران حضور داشت.