آرشیو سرویس جمال‌زاده
کوچه سوزنگرها؛ مقصد ناشناخته گردشگری ادبی اصفهان
10:41 - 3 اسفند 1401

کوچه سوزنگرها؛ مقصد ناشناخته گردشگری ادبی اصفهان

به کمک نقشه‌های قدیمی یکصدساله از شهر اصفهان و نشانه‌هایی که جمال‌زاده داده بود موفق شدیم کوچه «سوزنگرها» را که محل زندگی جمال‌زاده (پدر داستان کوتاه ایران) بوده است، پیدا کنیم.