آرشیو سرویس زایمان زودرس
آمار فزاینده زایمان‌های زودرس در اصفهان
10:57 - پنجشنبه
«اصفهان‌زیبا» در گفت‌وگو با رئیس انجمن علمی مامایی استان اصفهان:

آمار فزاینده زایمان‌های زودرس در اصفهان

واکاوی آمارهای پنج‌ساله اخیر، حاکی از این است که زایمان‌های زودرس در اصفهان افزایش یافته است؛ به‌طوری‌ که اصفهان ازنظر درصد زایمان‌های زودرس جزو سه استان نخست کشور است.