آرشیو سرویس فاصله طبقاتی
توجه به زیرساخت‌های زیربنایی راه‌حل حاشیه‌نشینی
12:08 - 15 اسفند 1402

توجه به زیرساخت‌های زیربنایی راه‌حل حاشیه‌نشینی

حاشیه‌نشینی با افزایش فاصله طبقاتی و معنانداشتن مفهوم عدالت در بازتوزیع ثروت به‌اضافه اهتمام نورزیدن به جمعیت روستایی کشور منجر به بروز این پدیده اجتماعی و اقتصادی شوم در کشور شده است.