آرشیو سرویس امور مالیاتی
بهترین راه برای حل امور مالی مجموعه‌های فرهنگی
15:24 - شنبه

بهترین راه برای حل امور مالی مجموعه‌های فرهنگی

مجموعه‌های فرهنگی همچون سایر نهادهای دیگر درکنار تأثیرات مثبت اجتماعی همواره با مشکلات کوچک و بزرگی دست و پنجه نرم کرده‌اند. البته قسمتی از این مشکلات نیز متوجه گردانندگان و متولیان این مجموعه‌هاست.