آرشیو سرویس عدالت اجتماعی
خیلی دور، خیلی نزدیک
09:37 - پنجشنبه
آیا شهر هوشمند باعث افزایش عدالت اجتماعی می‌شود؟

خیلی دور، خیلی نزدیک

شهر هوشمند می‌تواند به توسعه عدالت اجتماعی کمک کند؛ اما لازم است توجه شود که این امر به شکل مستقیم و بدون چالش انجام نمی‌شود. طراحی و پیاده‌سازی درست، همراه با مدیریت مؤثر، می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی کمک کند.

موازنه نامتوازن
14:15 - یکشنبه

موازنه نامتوازن

اکنون هنگام داوری است که شهر را به‌عنوان مهم‌ترین سامانه مصنوعیِ بشر متأخر بر اساس معیار «عدل» به قضاوت بنشینیم تا ببینیم آیا انسانِ امروز، توانسته بارِگرانِ امانت را به سلامت حمل کند یا خیر؟

عدالت شهری با کیفیت مطلوب زندگی زنان در شهر
13:06 - یکشنبه

عدالت شهری با کیفیت مطلوب زندگی زنان در شهر

محیط شهری سالم، محیطی است که در آن توجه به دسترسی فعالیت‌ها، فضاها، خدمات، اطلاعات، اماکن و عدالت اجتماعی مد نظر قرار گیرد و حامی نقش‌های اجتماعی، عملکردهای حیاتی، نیازهای زیستی و توانمندی زنان باشد.